โครงการวิจัยอากาศยานน้ำเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม

  • โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2556)

  • inดร.รัฐพล สาครสินธุ์, อาจารย์

  • inดร.รัฐพล สาครสินธุ์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี