โครงการวิจัยการวิจัยและพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศของระบบบริหารจัดการแมลงศัตรูข้าวและความหลากหลายของแมลงในระบบการผลิตข้าวแบบอินทรีย์

  • โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2554)

  • inนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล

  • inนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์