ผลของการลดอุณหภูมิ อุณหภูมิการเก็บรักษาและการดัดแปลงสภาพบรรยากาศต่อคุณภาพเห็ดฟาง

  • โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • โครงการเดี่ยว

  • 2547 (2546-2547)

  • inดร.อภิตา บุญศิริ

  • inดร.อภิตา บุญศิริ,exนางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์