การปรับปรุงการผลิตข้าวกล้องงอก เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องดื่มข้าวกล้องงอก