ไวยากรณ์ไทยฉบับครอบคลุมภาษาย่อย

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2016 exอภิสรา พลนรัตน์, inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะเด่นของคำกริยาในภาษาวัยรุ่นไทย", วารสารภาษาและวัฒนธรรม, ปีที่ 35, ฉบับที่ พิเศษ, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 227-243