ไวยากรณ์ภาษาไทยมาตรฐาน

Publish Year International Journal 2
2011 inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "Quantifiers in Thai", Journal of Southeast Asian Linguistics Society, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2011, หน้า 46-60
2009 inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "Identifying Prepositions in Thai", Journal of the Southeast Asian Linguistics Society, ปีที่ 2008, ฉบับที่ 2, ตุลาคม 2009
Publish Year International Conference 3
2011 inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "On the Non-Referential Subject /man/ in Thai", The 21st Annual Conference of Southeast Asian Linguistics Society, 12 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพ ประเทศไทย อื่นๆ ไต้หวัน
2010 inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "Quantifiers in Thai", the 20th Annual Meeting of Southeast Asian Linguistics Society (SEALS 20), 9 มิถุนายน - 1 ตุลาคม 2010, ซูริค อื่นๆ สมาพันธรัฐสวิส
2008 inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "Prepositions in Thai : A Reanalysis", 18th Souheast Asian Linguistic Conference, 21 พฤษภาคม 2008, มาเลเซีย
Publish Year National Conference 3
2010 inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "คำว่า เกิด : เกณฑ์ทางวากยสัมพันธ์ในการจำแนกคำพ้องรูปและเสียงในภาษาไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง มิติใหม่ในการวิเคราะห์ไวยากรณ์ไทย, 12 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "คำบอกปริมาณในภาษาไทย", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น ภาษาย่อยในสังคมไทย : ประเด็นปัญหาและข้อค้นพบใหม่, 14 - 15 มีนาคม 2009, เชียงราย ประเทศไทย
2008 inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "การละประธานในภาษาไทย", การประชุมทางวิชาการระดับชาติทางภาษาศาสตร์ เรื่อง ความหลากหลายของภาษาในสังคมไทย, 26 กรกฎาคม 2008, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย