การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2015 inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exนายเอกวัฒน์ ไชยชุมภู, exนางสาวสุภาพร พรหมพันธุ์, exดร.วินธัย กมลสุขยืนยง, exนายวิศรุต สุขะเกตุ, exนายเอกพล ภูวนารถนฤบาล, exนางสาวศิริภา กออินทรศักดิ์, exนางสาวศิริพร กออินทรศักดิ์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Pseudo-backcrossing design for rapidly pyramiding multiple traits into a preferential rice variety.", Rice, ปีที่ 8, ฉบับที่ 7, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 1-16
Publish Year National Conference 3
2016 exดร.วินธัย กมลสุขยืนยง, exนางสาวปัณฑริกา ชุ่มวงศ์, exดร.วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี, inนายศิริพัฒน์ เรืองพยัคฆ์, exนางสาวกัญญกาญจน์ พูนศิริ, exนายชาตรี แสนสุข, exดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา , inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "การค้นพบยีนต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างรวดเร็วโดยวิธี QTL-seq ร่วมกับ double-digest restriction site-associated DNA sequencing (ddRAD).", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 2 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "Current Positions and New Frontiers in Rice Breeding", การประชุมวิชาการก้าวใหม่งานวิจัยข้าว "New Frontiers in Rice Science and Technology", 30 พฤษภาคม 2011, โรงแรงรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exวินธัย กมลสุขยืนยง, exดร.จิรพงศ์ ใจรินทร์, exดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, "ยีน terpene synthase กับความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของข้าว", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ , 15 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย