การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในระบบนิเวศเกษตร เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2008 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, "ผลกระทบของน้ำท่วมทีมีต่อความหลากชนิดของพืชเกษตร ในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 582-586
Publish Year National Conference 1
2011 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, exธีรศักดิ์ แสงเพ็ง, inนางสาวบัวบาง ยะอูป, inนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, inนางสาวนิภา เขื่อนควบ, "การเปรียบเทียบความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพของน้ำในสถานีวิจัยดอยปุย เพชรบูรณ์ กาญจนบุรีและสิทธิพร กฤดากร.", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐. , 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย