ภูมิปัญญาและพัฒนาการของสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอันเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการเกษตรพื้นบ้านและเศรษฐกิจพอเพียง

Publish Year National Journal 4
2023 exรัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี, inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและการศึกษาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมไผ่แบบร่วมสมัย", วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 51-67
2019 exนเรศ วชิรพันธุ์สกุล, inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การจัดการพื้นที่ตามแนวทางโคเฮ้าส์ซิ่ง เพื่อผู้สูงอายุของชุมชนศรีโคตรบูรณ์อโศก", วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 110-125
2018 exคมเขต เพ็ชรรัตน์, inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การอนุรักษ์และสร้างสรรค์หัตถกรรมจักสานของศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ ในอาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี", Veridian E-Journal, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 198-212
2009 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเพกา เสนาะเมือง, อาจารย์, inนายกัญญาภา อร่ามรักษ์, อาจารย์, inนายสภาวิทย์ ด่านธำรงกูล, อาจารย์, "ภูมิปัญญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของสถาปัตยกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรพื้นบ้าน บริเวณลุ่มน้ำเพชรบุรี", หน้าจั่ว, ปีที่ 24, ฉบับที่ 24, กันยายน 2009 - สิงหาคม 2010, หน้า 147-165
Publish Year National Conference 2
2016 exนายคมเขต เพ็ชรรัตน์, inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "การปรับตัวของชุมชนผลิตหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี", สรรค์สาระสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ประจำปี 2559 - VernAC-BEF-2016, 24 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, "กะล่อมข้าว-ฉางข้าว-โรงสีชุมชน: กลไกแห่งความพอเพียง", The 8th Silpakorn Architectural Discourse 2009 Syposium "Old-New: Rethinking Architecture in Asia", Bangkok, Thailand, 21 สิงหาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย