นิเวศวิทยาเชิงพื้นที่ขอ อบเชยป่าและราที่เป็นปรสิตจำเพาะ