ความเป็นพิษกึ่งเฉียบพลันของสารประกอบทองแดงที่มีผลต่อหอยเจดีย์วัยรุ่น, Melanoides tuberculata