การศึกษาวิถีทางความคิดของชุมชนท้องถิ่นต่อการรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากหน่วยงานราชการ กรณีศึกษา: ชุมชนท้องถิ่นโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร