โครงการพัฒนาและวิเคราะห์ฐานข้อมูลนักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติสากล