คุณภาพอาหารและการให้บริการของผู้ประกอบการโต๊ะจีนในจังหวัดนครปฐมและความพึงพอใจของผู้บริโภค

Publish Year National Conference 4
2012 exสุมาลี เทพสุวรรณ, exพัชราพร เย็นบำรุง, inนางสาวอารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานการณ์ความปลอดภัยของโต๊ะจีนนครปฐม", มหกรรมวิชาการสกว.9 แรงบันดาล สู่งานวิจัย, 20 - 24 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exสุมาลี เทพสุวรรณ, exพัชราพร เย็นบำุรุง, exสมชาย ถิระวัฒนพิเชฐ, inนางสาวอารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริการโต๊ะจีนและความพึงพอใจของผู้บริโภค", มหกรรมวิชาการสกว. 9 แรงบันดาล สู่งานวิจัย , 20 - 24 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวอารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โต๊ะจีนอาหารเพื่อประเพณี", มหกรรมวิชาการสกว. 9 แรงบันดาล สู่งานวิจัย, 20 - 24 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวอารีย์ อินทร์นวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุมาลี เทพสุวรรณ, "โต๊ะจีนนครปฐม", The 4th NPRU NATIONAL CONFERENCE 75th Anniversary of Rajabhat Nakhon Pathom University, 12 - 13 กรกฎาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย