โครงการผลิตดินอินทรีย์ผสม เคยู-คอมเพล็กซ์เพื่อเป็นรายได้