การศึกษาความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อข้อกำหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี (CPD)


แสดงความคิดเห็น

(0)