การศึกษาจลนพลศาสตร์ของพอลิเมอร์อัลลอยด์ระหว่างพลิเบนซอกวาซีนกับพอลิยูริเธน

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศราวุธ ริมดุสิต, exดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา, exดร.เกศินี เหมวิเชียร, "Thermal degradation kinetics of Arylamine-based Polybenzoxazines", NU Science Journal, ปีที่ 6, ฉบับที่ S1, สิงหาคม 2009, หน้า 123-131
Publish Year International Conference 2
2010 inดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศราวุธ ริมดุสิต, exดร. พิริยาธร สุวรรณมาลา, exดร. เกศินี เหมวิเชียร, "Thermal Characterizations and Thermal Decomposition Kinetics of Polycarbonate/ABS-Polybenzoxazine Blends", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2010), 21 - 23 มกราคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2009 inดร.สุนันท์ ทิพย์ทิพากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ศราวุธ ริมดุสิต, exดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา, "Thermal degradation kinetics of Arylamine-based Polybenzoxazines", Pure and Applied Chemistry International Conference 2009, PACCON2009, 14 - 16 มกราคม 2009, พิษณุโลก ประเทศไทย