การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ซีโอดีอย่างรวดเร็ว

  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2552)

  • inดร.ประภา โซ๊ะสลาม

  • inดร.ประภา โซ๊ะสลาม

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ประภา โซ๊ะสลาม, exนางสาวจุฑามาศ แพงเวียง, "Development of Rapid Method for COD Examination", The 1st Kamphaeng Saen International Products Symposium : The Relationship Between Plant and Environment, 23 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย