การคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการบำบัดไขมันในถังดักไขมัน