การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปนเปื้อนของสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง