การศึกษาวิจัยการนำก๊าซธรรมชาติและสารพลอยได้ ไปใช้ประโยชน์แทนการเผาทิ้งโดยดำเนินการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism)