อิทธิพลของปุ๋ยสูตรต่างๆและสารปรับดินที่มีต่อผลต่อการเจิญเติบโต และผลผลิตอ้อยพันธุ์ LK92-11