การสกัดแยกทองแดงและสังกะสีจากขึ้เตาทองเหลือง

Publish Year National Conference 2
2011 exดลธิชา กระจ่างฉาย, exพิมพ์พิสุทธิ์ จุทิ่น, exอมรรัตน์ ภิญโญทรัพย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "การใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และกรดไนตริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการละลายขี้เตาทองเหลืองในกรดซัลฟิวริก", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exพิมพ์พิสุทธิ์ จุทิ่น, exอมรรัตน์ ภิญโญทรัพย์, exดลธิชา กระจ่างฉาย, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "การสกัดทองแดงและสังกะสีจากสารละลายขี้เตาทองเหลืองด้วยกระบวนการทางไฟฟ้าเคมี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย