การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ