การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกและไส้กล้วยภายใต้สภาวะไร้อากาศ