การวิเคราะห์หาตำแหน่งที่สามารถเป็นเป้าหมายของยาต้านไวรัสบนโปรตีน NS1 ของไวรัสไข้หวัดนก

Publish Year International Journal 1
2014 exกรภพ คล้ายวงศ์, exGachakorn Kutrakul, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส นันทวรรณ เพชรัตน์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exรศ. ดร. พงศ์ราม รามสูต, "Screening for lead compounds and herbal extracts with potential anti-influenza viral activity", Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 62-74
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exKlaywong K, exSongtawee, N., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "RNA-binding domain of non-structural (NS1) protein as a candidate target for antiviral drugs against highly pathogenic avian influenza virus (H5N1).", American Society for virology, 28 annual meeting, 11 - 15 กรกฎาคม 2009, Vancouver แคนาดา
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, exกรภพ คล้ายวงศ์, exณภัทร สองทวี, "Virtual Screening for antiviral drugs against RNA-Binding Domain of Non-structural (NS1) Protein of Avian Influenza Virus A", Annual Symposium on Computational Science and Engineering 13th, 25 - 27 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย