การศีกษาองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบจากเศษเหลือกิจกรรมเกษตร