การทดสอบความเสถียรของเอนไซม์ย่อยสลายในกระบวนการอัดเม็ดอาหารสัตว์ปีกในไก่เนื้อ