การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็ม เพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์โปรตีนและอาหารว่างสุขภาพ เพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก

Publish Year International Journal 1
2006 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายกฤษณะ เต็มตระกูล, exSaovaluk Runggaeng, exUrai Paosungthong, inดร.วารุณี วารัญญานนท์, "Production of Healthy Protein and Snack Foods for Small-scale Industry from Full Fat Soy Flour", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ พิเศษ, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 101-107
Publish Year National Conference 1
2006 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งถั่วเหลืองชนิดไขมันเต็ม เพื่อใช้ในการทำผลิตภัณฑ์โปรตีนและอาหารว่างสุขภาพเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8, 15 - 16 มิถุนายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย