การพัฒนาเซ็นเซอร์เชิงแสงเพื่อวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ

Publish Year International Journal 2
2013 exน.ส.ชนิศนันท์ สุงาม, exSan H.Thang, exนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "Dissolve Oxygen Sensor Film Using Ruthenium Polypyridine Complex as Luminophore", Journal of Metals, Materials and Minerals, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 61-65
2010 exChuekuna, N., inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "Zinc-8-hydroxyquinoline intercalated in calcium bentonite: A promising DO sensor", Journal of Physics and Chemistry of Solids, ปีที่ 71, ฉบับที่ 4, กันยายน 2010, หน้า 423-426
Publish Year International Conference 5
2013 exนาย นิติกรณ์ เชื้อกุณะ, exนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "[Zn(8-hydroxyquinoline)2]- Bentonite-a Sensor film for Dissolved Oxygen", 44th IUPAC Word Chemistry Congress , 12 - 16 สิงหาคม 2013, อิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี
2012 exน.ส.ชนิศนันท์ สุงาม, exS. H. Thang, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "Optical Oxygen Sensor Using Newly Synthesized [(bpy)2Ru(bpy-RAFT2)] Luminophore", International Conference on Applied Materials and Electronic Engineering (AMEE 2012), 18 - 20 มกราคม 2012, ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "Zinc-8-hydroxyquinoline intercalated in calcium bentonite: a promising DO sensor", 15th International Symposium on Intercalation compounds (ISIC 15), 10 - 15 พฤษภาคม 2009, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, inดร.มาริสา อรัญชัยยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr. San H. Thang, "OPTICAL OXYGEN SENSOR USING [(bpy)2 Ru(bpy-RAFT2)](ClO4)2 IMMOBILIZED IN POLYMER MATRIX ", Asiasense2009, 27 - 29 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "THE USE OF POLYMER IMMOBILIZED ZINC-8-HYDROXYQUINOLINE INTERCALATED BENTONITE AS AN OPTICAL OXYGEN SENSOR ", Asiasense2009, 27 - 29 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย