โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (JSPS--NRCT)สาขาทรัพยากรจุลินทรีย์ (Bioflavor formation in the brown alga, Laminaria angustata)

Publish Year International Journal 3
2019 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exKenji Matsui, exYoshihiko Akakabe, exNorishige Yotsukura, exTadahiko Kajiwara, "11-Hydroperoxide eicosanoid-mediated 2(E), 4(E)-decadienal production from arachidonic acid in the brown algae, Saccharina angustata", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2019, หน้า 2719-2727
2003 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exKenji Matsui, exYoshihiko Akakabe, exNorishige Yotsukura, exTadahiko Kajiwara, "Hydroperoxy-arachidonic acid mediated n-hexanal and (Z)-3- and (E)-2-nonenal formation in Laminaria angustata.", Phytochemistry, ปีที่ 63, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2003, หน้า 669-678
2003 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exMatsui K, exYoshida M, exAkakabe Y,, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, ศาสตราจารย์, exKajiwara T , "C6-aldehyde formation by fatty acid hydroperoxide lyase in the brown alga Laminaria angustata.", Z. Naturforsch., ปีที่ 58, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม - เมษายน 2003, หน้า 207-214
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "การสร้างสารประกอบกลิ่นรสกลุ่มอัลดีไฮด์ (n-hexanal,3Z-nonenal and 2E-nonenal) ในสาหร่ายสีน้ำตาล, Laminaria angustata (เรื่องแปล)", วารสารวิทยาศาสตร์ (Science),สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 65, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 79-83
Publish Year International Conference 1
2007 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exKenji Matsui, exYoshihiko Akakabe, exNorishike Yotsukura, exTadahiko Kajiwara, "Formation of 2(E),4(E)-decadienal in the brown alga, Laminaria angustata", The XIXth International Seaweed Symposium , 26 - 31 มีนาคม 2007, ญี่ปุ่น
Publish Year International Patent 2
2020 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "Kangsadan Boonprab. 2020. Hydroperoxides in the bio-aldehyde synthesis pathway of the brown algae Saccharina angustata. In Voleta Aubin (Ed.), Hydroperoxide properties, uses and reaction. (pp. 57-88). [e-book]. Nova Science Publishers, Inc, New York. Retrieved April 29, 2020, from https://novapublishers.com/my-account/downlods.[Book chapter: ISBN: 978-1-53617-637-7]", Nova Science Publishers, Inc, New York. USA, 2020
2017 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, "ผลผลิตทางประมงจากสาหร่าย : กลิ่นรสทางชีวภาพจากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Saccharina sp.", ผศ. ดร. กังสดาลย์ บุญปราบ, 2017