การศึกษาความต้องการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดนครปฐม และความต้องการใช้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ของผู้ประกอบการภาคเอกชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจในจังหวัดนครปฐม