การแยกเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสจากเชื้อในกลุ่มบาซิลลัสให้บริสุทธิ์บางส่วน และศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์