โครงการการศึกษาผลกระทบการใช้สารอีเอ็มในสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Conference 1
2003 inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bio-extract for urban wastewater treatment and concept of In-line treatment", The First International Symposium on Southeast Asian Water Environment – biodiversity and water environment, 23 - 25 ตุลาคม 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย