การศึกษาทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของเมทิลโลโทรฟิกยีสต์ที่ทนอุณหภูมิสูง

Publish Year International Journal 1
2005 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Pichia thermomethanolica sp nov., a novel thermotolerant, methylotrophic yeast isolated in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology (IJSEM), ปีที่ 55, กันยายน 2005, หน้า 2225-2229