อิทธิพลของกรดแอบไซซิกต่อการแสดงออกของยีนทนแล้งและการสังเคราะห์สายดีเอนเอ และการถ่ายฝากยีนเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด (Zea mays L.)