การชักนำให้กุหลาบหนูออกดอกในสภาพหลอดทดลองเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

  • สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2552)

  • inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์

  • inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2010 inนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์, inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์, exนางสาวน้ำผึ้ง ไชยวรรณ, "การชักนำการออกดอกของกุหลาบหนูในสภาพทดลอง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)