การศึกษาการเปลี่ยนเเปลงความชื้นในดินที่เป็นเนื้อดินหลักที่ใช้ปลูกอ้อยเมื่อได้รับน้ำฝนในปริมาณต่างๆ