พฤติกรรมการล้าของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังภายนอกโดยคาร์บอนไฟเบอร์

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์, exภาสวร บุญญาวินิจ, exวัชรพงศ์ ธนกุลวัฒนโรจน์, exภาสุ เหลืองอร่าม, "Bond Characteristics of Steel Plate Strengthened with Carbon Fiber Reinforced Polymer", The 7th Regional Symposium on Infrastructure Development, 5 - 7 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ปิยะ โชติกไกร, รองศาสตราจารย์, exนายวศิน ฉิมมณี, "ความคงทนของคานคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมกำลังภายนอกโดยคาร์บอนไฟเบอร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย