โครงการระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตามเวลาจริงสำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำยม

Publish Year International Journal 2
2010 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "Flood Investigation in the Upper Ping River Basin Using Mathematical Models", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 152-166
2010 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "Flood Forecasting System Development for the Upper Ping River Basin", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 717-731
Publish Year National Conference 1
2010 exนายบัณฑิต เจนคุณาวัฒน์, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ควบคุมแบบจำลอง URBS ตามรอบปีการเกิดซ้ำต่าง ๆ ของขนาดน้ำท่วมสูงสุด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย