การศึกษาสายพันธุ์หม่อนและไหม สำหรับผลิตเส้นไหมและดักแด้ไหม ที่เหมาะสมต่อการแปรรูป และการใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร