การผลิตสื่อประสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ

Publish Year National Journal 1
2009 inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "สื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมคำศัพท์ชุด Word Factory ระยะที่ 1", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 99-108
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมคำศัพท์ Wod Factory ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2.1", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 30 มกราคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย