การศึกษาระยะปลูกและระบบการปลูกไพลแซมในแปลงปลูกไม้ยืนต้นบางชนิด