การพัฒนาแบบจำลองด้านโลจิสติกส์ของการป้อนชีวมวลเข้าสู่โรงงานผลิตพลังงานจากชีวมวลขนาดใหญ่ (กรณีศึกษา โลจิสติกส์ของชีวมวลที่เหลือทิ้งในไร่นา)