การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิและศักย์ของน้ำในใบอ้อยเพื่อหาค่าสอบเทียบแบบจำลองมวลชีวภาพของอ้อย

Publish Year National Conference 1
2009 inดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์, exภิญโญ ยลธรรม์ธรรม, exสุชาดา ศิริพันธุ์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของอ้อย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 15 - 17 ตุลาคม 2009, ชลบุรี ประเทศไทย