พฤติกรรมของเขื่อนน้ำงึม 2

Publish Year International Conference 1
2016 inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, exChinoros Thongthumachat, "Deformation of Nam Ngum 2 Concrete Faced Rockfill Dam (CFRD) in Laos after Construction", Sixth International Conference and Exhibition on Water Resources and Hydropower Development in Asia, 1 - 3 มีนาคม 2016, Vientiane สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว