โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพข้อมูลโลจิสติกส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับผู้ประกอบการ SMEs