การศึกษาเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษาประเทศไทยและสาธารณรัฐเชค

  • สหภาพยุโรป (ภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEM โดยผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2553)

  • inดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี, อาจารย์

  • inดร.ณัฐพล พันธุ์ภักดี, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์