การพัฒนาแบบจำลองการถ่ายเทความรัอนและมวลสารในอาหารขบเคี้ยวที่ทำจากข้าว

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHarkirat S. Bansal, exAssoc. Pawan S. Takhar, "Modeling multiscale transport mechanisms, phase changes andthermomechanics during frying", Food Research International, ปีที่ 62, ฉบับที่ "-", เมษายน 2014, หน้า 707-717
2009 inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssociate Professor Pawan Sign Takhar, exProfessor Athpo Noomhorm, "Optimization of processing conditions to reduce oil uptake and enhance physico-chemical properties of deep fried rice crackers", LWT - Food Science and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2009, หน้า 805-812
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simulation of heat and mass transfer during deep fat frying of rice crackers using two-scale hybrid mixture theory", Institute of Food Technologists and Food Expo, 5 - 12 กรกฎาคม 2009, Los Angleles แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา