การศึกษาการแปลภาษาเยอรมันสู่ภาษาไทย:ปัญหาโครงสร้างภาษา